preloader
Scroll to top

بارها با انتخاب مواجه شده ایم انتخابهاب سخت وآسان انتخاب های ارزشمند و بی ارزش انتخابهای بزرگ  و کوچک . شب و روزمان به انتخاب میگذرد گزاف نیست که بگوییم زندگی مجموعه ای از این انتخابها است اتخاب نحله فکری انتخاب همسر انتخاب پیشه و غذا. میخواهم شما را به مقصود نوشته نزدیک کم در مورد انتخاب صحبت نمکنم یک انتخاب خاص انتخاب پیشه یکی از انتخابهایی که بشر همواره درگیر آن بوده انتخابی مهم که برای گذران معاش و روزگار است گاهی این انتخاب آزادانه  و گاهی جبراً گاهی بشر دنبال آن رفته گاهی آن دنبال دنبال بشر

اما این انتخاب میتواند وجه سومی داشته باشد مقصود از آن نه برطرف کردن نیازها نه شأن اجتماعی و نه گذران زندگی بلکه ریشه در یک آرزو  دارد آرزویی که ریشه در یک رویا دارد و خودش ساختن یک رویا است انتخاب پیشه نام میگیرد نه انتخاب شغل

مردمان بزرگ آنهایی که نامشان در کتابها  و ذهنمان ماندگر شد آنهایی که انتخابشان را بر اساس آرزو کردند نه گذران زندگی

از یکیشان سخن به میان می آورم تا پرده از غایت سخن بردارم مردی در فرانسه از قرن بیستم در فرانسه که انتخابش از جنس انتخاب پیشه بر اساس آروز بود نه گذران اروزیی از جنس ساختن رویا به سینمایی که به اندازه کافی برای بشر رویایی بود رویا بخشید و سینما به بشر رویای پرواز بله جورج ملیس اما داستان درباره ی ملیس نیست

داستان ما درباره انتخاب پیشه براساس آرزو است اما در ایران.داستان ما درباره ایلیا است ایلیای ریشه در آروزویی بزرگ دارد  افزودن افتخاری بزرگ به سینمایی پر افتخار ایران اما مغفول اولین فیلم ژانر علمی تخیلی به سینمای ایران و این ابتدای راه است